Повишена четвърта

Повишената четвърта е интервал от шест полутона.

Интервалът между До и Фа диез например е повишена четвърта, тъй като съдържа шест полутона.

Един интервал от шест полутона на английски се нарича и "тритон" ("tritone", т.е., три тона).

В по-често срещаните гами, като например стандартните мажорни гами и натурални минорни гами, интервала между първата нота в гамата и четвъртата нота в гамата е равен на пет полутона. Този често срещан интервал се нарича идеална четвърта. Повишената четвърта е "повишена", понеже е с един полутон по-голяма от идеалната четвърта. Повишената четвърта е "четвърта", ако е интервал между първата и четвъртата нота в гамата (или, по-общо, между две ноти, между които има две други ноти).

По принцип, повишената четвърта е равна на понижената пета. И двата интервала се състоят от шест полутона. Като термин обаче повишената четвърта е интервал между първата и четвъртата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има две други ноти), а понижената пета е интервал между първата и петата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има три други ноти).

Един пример на гама, в която има повишена четвърта, е Лидийската гама. Лидийската във Фа е Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми и интервала между Фа и Си е равен на шест полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.