Съобщение Контрола за Инструмента с Клавиша в MIDI

Съобщението контрола за инструмента с клавиша в MIDI, казва на едно устройство MIDI каква трябва да бъде неговата реакция към контроли в MIDI възложени на отделни клавиши.

Това е едно универсално ексклузивно съобщение за системата в реално време. Въведено е със стандарта General MIDI 2 за да направи контролите върху отделните клавиши (отделните ноти) стандартни, в устройствата MIDI, които могат да променят звука на отделни клавиши. Един пример на такова устройство е една барабанна машина, в която отделните клавиши произвеждат отделни барабанни звуци и в която производителите иначе ще използват свои собствени ексклузивни съобщения за системата или нерегистрирани параметри за да променят звука на отделните клавиши. Целта на това съобщение е да позволи контрол върху отделните клавиши, подобно на контрола, който съществува при каналите в MIDI заради съобщението контрола в MIDI.

Форматът на съобщението контрола за инструмента с клавиша е следния.

0xF0 0x7F 0xid 0x0A 0x01 0x0c 0xkk 0xnn 0xvv 0xnn 0xvv … 0xF7

0xF0 казва на устройството MIDI, че това е едно ексклузивно съобщение за системата. 0x7F показва, че това е едно ексклузивно съобщение за системата в реално време. 0xid е идентификацията на устройството, към което това съобщение е изпратено (ако този байт също е 0x7F, съобщението ще бъде изпратено към всички устройства). 0x0A е първата под-идентификация и показва, че това е съобщението контрола за инструмента с клавиша. 0x01 е втората под-идентификация и показва, че това е едно основно съобщение. 0x0c е канала в MIDI (от 0x00 до 0x0F). 0xkk е номера на клавиша (номера на нотата, виж Съобщение Свири Нотата в MIDI). Двойките 0xnn 0xvv съдържат номерата на контролите и техните стойности. Те са описани по-долу. 0xF7 показва края на съобщението.

Всеки номер на контролите 0xnn в MIDI (виж Съобщение Контрола в MIDI) може да се използва, с изключение на 0x00 и 0x20 (избора на банка), 0x06 и 0x26 (вкарване на данни), 0x60 до 0x65 (регистрирани и нерегистрирани параметри, RPN и NRPN) и 0x7A до 0x7F (промени в стила). 0x78 и 0x79, които също са промени в стила, могат да се използват, но с различно значение от това при контролите за каналите, съответно като фина и груба настройка.

Стойностите на контролите 0xvv са между 0x00 и 0x7F, като се препоръчва 0x40 да е предопределената настройка, с която устройството идва от производителя и с по-ниски или по-високи стойности даващи съответно намаления и увеличения в контролата. Изключение се прави при няколко от контролите, при които стойностите са абсолютни, а не спрямо някаква настройка, предопределена от производителя. Те включват панорамата (контрола номер 0x0A), изпращане на ривърба (контрола номер 0x5B) и изпращане на хора (контрола номер 0x5D). Виж по-долу.

Според препоръчваната практика в MIDI, това съобщение е създадено за каналите с перкусия и мелодичните канали не би трябвало да реагират. Следните четири контроли имат прецизно определени реакции в препоръките.

Контрола Име Диапазон на стойностите Описание на стойностите Предопределена настройка
0x07 Амплитуда 0x00-0x7F Относителна: 0% при 0x00, 100% при 0x40, (127/64)*100% при 0x7F 0x40 (100%)
0x0A Панорама 0x00-0x7F Абсолютна: Ляво-Център-Дясно, където център е 0x40
0x5B Ниво на изпратения ривърб 0x00-0x7F Абсолютна: 0 до максимум
0x5D Ниво на изпратения хор 0x00-0x7F Абсолютна: 0 до максимум

Едно примерно съобщение контрола за инструмента с клавиша

Следното е едно примерно съобщение контрола за инструмента с клавиша в MIDI.

0xF0 0x7F 0xid 0x0A 0x01 0x02 0x3C 0x0A 0x0x00 0xF7

0xF0 0x7F 0x7F показва, че това е едно универсално ексклузивно съобщение за системата в реално време, изпратено към всички устройства. 0x0A показва, че това е съобщението контрола за инструмента с клавиша. 0x01 показва, че това е едно основно съобщение. 0x02 е канала в MIDI. 0x3C (десетична стойност 60) е номера на нотата за средното До. 0x0A е контролата за панорамата. Панорамата се слага на 0x00, което е най-вляво. 0xF7 е края на съобщението. С други думи, това съобщение премества панорамата на звука, който е произведен с клавиша за средно До в канал 2, най-вляво.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.