Парче семпли (на файл Wave)

Парчето семпли позволява на едно устройство MIDI да използва файла Wave като сбирка от семпли.

Парчето семпли има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт (в парчето) Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "smpl"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера")
производител 4 0x08 Кода на производителя със сдружението MIDI Manufacturers Association (виж Ексклузивно Съобщение за Системата в MIDI). Ако стойността е нула, тогава производителят не е определен. Първият байт на четирите байта определя броя на байтовете в кода на производителя, които трябва да се използват (1 или 3). Кода за Roland например е 0x01000041 (0x41), а кода за Microsoft е 0x03000041 (0x00 0x00 0x41)
продукт 4 0x0C Идентификация на продукта / модела на устройството, която е специфична за производителя. Ако стойността е нула, токава продукта не е определен
дължина на пробата 4 0x10 Дължината на един от семплите в наносекунди. При пробната честота 44.1 KHz например, дължината на пробата (времето между две проби) е (1 / 44100) * 1,000,000,000 = 22675 наносекунди = 0x00005893
основна нота в MIDI 4 0x14 Нотата, която ще бъде изсвирена в MIDI, ако тези семпли се изсвирят без да се транспонират. Стойностите са между 0 и 127 (виж Съобщение Свири Нотата в MIDI)
дял на транспониране в MIDI 4 0x18 Частта от един полутон нагоре от определената нота. Половината от един полутон например е 50 стотни и ще бъде записана с 0x80
SMPTE формат 4 0x1C Формата на SMPTE. Позволените стойности са 0, 24, 25, 29 и 30 (виж Времева резолюция (на файл MIDI))
SMPTE отместване 4 0x20 Определя отместването във времето, ако семплите трябва да се изсвирят по-късно, а не веднага. Първият байт на тази стойност определя броя на часовете и е между -23 и 23. Вторият байт е броя на минутите и е между 0 и 59. Третият байт е броя на секундите (от 0 до 59). Последният байт е броя на кадрите и е между 0 и броя на кадрите, определен от формата SMPTE. Ако формата SMPTE например е 24, тогава броя на кадрите е между 0 и 23
брой на лупинги от семпли 4 0x24 Определя броя на лупингите от семпли, които се съдържат в данните на това парче
данни за семплите 4 0x28 Броя на байтовете от данни, които са специфични за устройството и които са след лупингите от семпли. Ако няма такива данни, броя на тези байтове е нула
лупинги от семпли различни 0x2C Лупингите от семпли
специфични за устройството данни различни различни Данни за устройството, които не са задължителни

Един лупинг от семпли има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в под-парчето Стойност
идентификация 4 0x00 Уникална идентификация на лупинга, която може да е знак за встъпване (виж Парче знак за встъпване (във файл Wave))
вид 4 0x04 Вида на лупинга. Ако вида е 0, лупинга се свири винаги напред. Ако стойността е 1, лупинга се свири веднъж напред, веднъж назад и т.н. Ако стойността е 2, лупинга се свири назад. Стойностите от 3 до 31 са запазени за някакви бъдещи стандарти. Стойностите от 32 нагоре са специфични за устройствата / производителите
започва 4 0x08 Началото на лупинга в семпли
завършва 4 0x0C Края на лупинга в семпли. Последната проба също се изсвирва
част 4 0x10 Резолюцията за фината настройка на лупинга. Стойността нула означава сегашната резолюция. Стойността 50 стотни (0x80) е ½ проба
брой повторения на лупинга 4 0x14 Броя на повторенията на лупинга. Стойността нула означава безкрайно. В едно устройство MIDI това може да означава, че една нота ще се свири / държи безкрайно

Виж също:
Формат на файл Wave

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.