Orinj Компресор

Orinj версия 7.0.0

Компресорът в Orinj автоматично променя амплитудите на входния сигнал, обикновено за да изравни тихите и шумните части на сигнала (компресиране) или, по-рядко, още повече да раздели тихите и шумните части в сигнала (декомпресиране). Има много причини да се използва един компресор:

 • Автоматичното приравняване на тихите и шумните части на един вокал за да се направи така, че вокалът да не заглушава останалите инструменти в някои части на песента, докато пък се губи в други части на песента.
 • Намаляването на амплитудата на звъненето на ударите по барабаните прави така, че самите начални удари по барабаните са по-остри.
 • Бързото намаляване на амплитудата на високите честоти при вокалите автоматично, когато тези честоти станат забележими, се използва за да се премахне съскането във вокалите.

Този определен компресор работи отделно с три различни честотни ленти. С басовите честоти (под 300 Hz) се работи отделно от средните честоти (между 300 Hz и 1500 Hz) и с двата тези честотни интервала се работи отделно от високите честоти (над 1500 Hz). При доста от употребите на компресора това не е необходимо. При премахването на съскането обаче, добре е да могат да се отделят високите честоти.

Виж Компресор / декомпресор (на динамиката) за още информация за това, как компресорът работи. Като един бърз пример, вземи един компресор с праг от -30 dB, отношение на компресирането над -30 dB равно на 2:1 и отношение на компресирането под -30 dB равно на 1:1. Ако сигналът има амплитуда равна на -25 dB, той е над прага с 5 dB. Тази разлика между сигнала и прага, равна на 5, ще бъде компресирана с отношението 2:1 за да стана разлика, равна на 2.5 dB. Това означава, че изходният сигнал ще бъде с амплитуда -27.5 dB. Ако входният сигнал е с амплитуда -35 dB, той е с 5 dB под прага. Тъй като отношението на компресиране / декомпресиране под прага е 1:1, този сигнал ще остане непроменен. Така, този определен примерен компресор прави по-силните сигнали по-тихи, а оставя тихите сигнали непроменени.

Компресорът има и други параметри, като например атака и отпускане. Тези параметри са обяснени по-долу. Освен това, съществуват два вида компресора – един, който реагира на моментната амплитуда на сигнала (т.е., в действителност на стойността на сигнала в определената точка във времето) и един, който реагира на амплитудната обвивка на сигнала (т.е., някакво измерване на мощността на сигнала в един интервал във времето, независимо каква е стойността на сигнала в определената точка във времето; виж Преобразуване на Хилбърт за допълнителна информация за това, как тази амплитуда може да бъде изчислена). Този компресор е от втория вид.

Пример на компресора в Orinj

Следното звуково парче съдържа едно соло на акустична китара. Двата канала в записа се различават. Левият канал съдържа солото на китарата както е записано, без компресиране. Десният канал използва един компресор с няколко стъпала. До -35 dB, компресорът разширява сигнала с отношение 2:1. Между -35 dB и -25 dB, компресорът остава сигнала непроменен. Над -25 dB, компресорът компресира сигнала с отношение 8:1. Това е един компресор, който гледа 1 ms напред и работи върху върховете на сигнала. Атаката е 1 ms и отпускането е 200 ms. Това, което се забелязва на този компресор е допълнителното задържане на китарата. Заради това задържане, звукът се мести надясно (към компресирания сигнал) след началния удар на нотите и по-времето на тяхното затихване (тоест, десният канал е по-силен, когато нотите затихват).

Щракни за да чуеш този пример с един компресор с няколко стъпала.

Свири примера с компресора

Работа с компресора в Orinj

Компресорът може да бъде приложен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Компресор (Orinj Compressor) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Динамика (Dynamics) и след това на Orinj Компресор (Orinj Compressor) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

The Orinj Compressor dialog

Когато този прозорец се покаже, компресорът вече е добавен. Промени параметрите на компресора в прозореца – те са описани по-долу – и щракни на Close.

Параметри на компресора в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как работят контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли на компресора в Orinj са описани тук:

 • Прозорци за лентите: Използвай тези прозорци за да сменяш между честотните ленти на компресора (непроменени, тези ленти са "< 300 Hz", "300 Hz до 1500 Hz" и "> 1500 Hz") или да превключиш към последния панел, където можеш да промениш лентите на компресора.

Панелите за всяка лента съдържат следните контроли.

 • Графика: Използвай графиката за да добавяш точки в компресора. Графиката показва как компресора променя амплитудата на изходния сигнал в зависимост от амплитудата на входния сигнал. Хоризонталната ос на графиката показва различните възможни нива на входния сигнал – от -50 dB до 0 dB. Тук 0 dB е максималния входен сигнал (т.e., тъй като това е ефект за работа с цифрови сигнали, това е максималният сигнал, който може да бъде записан цифрово; виж Пробна резолюция). Обикновено, -60 dB се счита за тишина. Вертикалната ос показва отношението на компресирането или декомпресирането, което се прилага към входния сигнал. Отношението на компресиране / декомпресиране е между 10:1 и 1:10. Точките в графиката са там, където отношението на компресора се променя. Можеш да щракваш върху точките за да ги избираш (избраната точка ще бъде показана в бяло, а останалите точки ще бъдат в сиво). Можеш да влачиш точки за да ги местиш. Можеш и да щракваш където и да е върху графиката за да създаваш нови точки. (Точките се махат с бутоните Remove и Remove All, както е обяснено по-долу).
 • Праг (Threshold): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш прага на избраната точка на компресора. Много от по-простите компресори имат само един праг. Този компресор позволява няколко прага и, следователно, няколко отношения на компресиране / декомпресиране между праговете. Можеш например да декомпресираш (да направиш по-силни) тихите части, да компресираш по-силните части и да оставиш средните амплитуди непроменени. Както в графиката по-горе, прага се измерва в децибели и всяка точка за прага може да бъде поставена където и да е между 0 dB и -50 dB.
 • Атака (Attack): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш атаката на компресора. Атаката е времето, което отнема на компресора за да промени амплитудата на сигнала, така че отношението на компресиране / декомпресиране да се промени от 1:1 до желаното отношение на компресиране / декомпресиране. Атаката се измерва в милисекунди (ms) и може да бъде между 0 ms и 200 ms.
 • Отпускане (Release): Използвай тези контроли– кутията и плъзгача – за да определиш отпускането на компресора. Отпускането е времето, което отнема на компресора за да промени амплитудата на сигнала, така че отношението на компресиране / декомпресиране да се промени от желаното отношение на компресиране / декомпресиране обратно до 1:1. Отпускането се измерва в милисекунди (ms) и може да бъде между 0 ms и 2000 ms.
 • Коляно (Knee): Използвай този плъзгач за да определиш колко плавна трябва да бъде промяната на отношението на компресиране от едно ниво на друго. При "минималната" стойност няма коляно и прехода от едно отношение на компресиране към следващото е мигновено. При "максималната" стойност прехода е най-плавен. Този плъзгач контролира прехода едновременно за всички точки на прага на компресора.
 • Напред (Forward): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш колко напред във времето гледа компресора, когато променя амплитудата на сигнала. При стойността 5 ms например, компресора ще започне да променя амплитудата на сигнала 5 ms преди този сигнал да стигне прага на компресиране. Този параметър гледа напред за да позволи бързи амплитудни промени в самото начало на върховете на сигнала, но без кратка атака, защото кратките атаки могат да променят вълната на сигнала и да произведат дисторшън. Ако атаката на компресора също е 5 ms, тогава компресорът ще стигне до желаното отношение на компресиране точно тогава, когато сигнала стигне до определения праг на компресиране. Времето, което компресора гледа напред, се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 10 ms.
 • Връх / Средно аритметично (Peak / Moving average): Използвай тези бутони за да избереш дали компресорът трябва да следи върховете на амплитудната обвивка или средното аритметично на стойностите на амплитудната обвивка за някакъв интервал от време (виж по-долу за дължината на интервала). Средното аритметично на стойностите ще направи преходите между амплитудите и между съответните реакции на компресора по-плавни.
 • Средно (Average): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш дължината на интервала, в който компресорът ще изчисли и ще следи средното аритметично на стойностите на амплитудната обвивка. Интервалът за средното аритметично се измерва в ms и може да е между 0 ms и 100 ms.
 • Отношение на компресиране / декомпресиране (Compress / expand ratio): Използвай този плъзгач за да промениш отношението на компресиране / декомпресиране при избраната точка в графиката. Избраната точка е в бяло (останалите са в жълто). Отношението на компресиране / декомпресиране може да бъде между 10:1 (компресиране) и 1:10 (декомпресиране).
 • Вход (Input): Използвай тези контроли– кутията и плъзгача – за да дадеш допълнителна амплитуда на входния сигнал от компресора. Увеличаването на амплитудата на входа на компресора е еквивалентно на намаляването на прага на компресора. Работата с входната амплитуда може да е по-лесно, ако компресора има няколко прага. Тази допълнителна амплитуда се измерва в децибели и може да е между -20 dB и 20 dB.
 • Изход (Output): Използвай тези контроли– кутията и плъзгача – за да дадеш допълнителна амплитуда на изходния сигнал от компресора. Тази допълнителна амплитуда се измерва в децибели и може да е между -20 dB и 20 dB.
 • Всички ленти (All bands): Щракни на тази контрола за да направиш всички три ленти едни и същи. Компресорът ще промени параметрите на втората и третата честотна лента, така че да са същите като параметрите на първата лента на компресора.
 • Една лента (One band): Щракни на тази контрола за да създадеш един компресор, който не използва честотни ленти. Когато трите честотни ленти на компресора се използват, даже и ако имат едни и същи параметри, честотното съдържание на сигнала ще се промени, защото амплитудите на различните честоти ще стигнат до различните прагове на компресирането в различно време. Това може да се избегне, ако компресора работи без да разделя сигнала на три честотни ленти.

Последният панел в прозореца за компресора в Orinj е следната.

Прозорец за компресора в Orinj – панел за промяна на лентите

Контролите тук са следните.

 • Паралелен (Parallel): Използвай тази кутия за да направиш този компресор паралелен. Един паралелен компресор добавя оригиналния сигнал към преработения сигнал. Това намалява компресирането, но запазва някои от характеристиките на по-силните (компресираните) сигнали.
 • Бърз (Fast): Използвай тази кутия за да промениш вида на филтрите, които компресорът използва за да раздели трите честотни ленти. Когато тази кутия е избрана, компресорът използва по-бързи, но по-непрецизни филтри.
 • Ниска (Low): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш къде първата лента свършва и втората лента започва. Тази честота се измерва в Hz и може да е между 300 Hz и 6000 Hz.
 • Висока (High): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш къде втората лента свършва и третата лента започва. Тази честота се измерва в Hz и може да е между 500 Hz и 10000 Hz.

Виж Orinj Ефекти за още бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как да се използват кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (както кутията и плъзгача за атаката на компресора), прилагането на ефекти върху моно и стерео вълни и използването на ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Компресор / декомпресор (на динамиката) за допълнителна информация за компресорите при работата с аудио сигнали.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.