Orinj Многоизходен дилей

Orinj версия 7.0.0

Един прост дилей е един ефект, който произвежда едно единствено повторения на сигнала с някакво забавяне във времето и някакво затихване на амплитудата. Многоизходният дилей в Orinj е една поредица от прости дилеи. Изхода от всеки от тези прости дилеи се подава на следващия прост дилей, а и се пуска обратно във входа. Това създава едно ехо, но не такова, което просто затихва плавно с времето. Ехото на многоизходия дилей може да затихва, но и да има засилване в различни точки във времето, а и може да създаде ехо на ехото.

Схемата на многоизходния дилей в Orinj е показана на следната графика.

Схема на многоизходия дилей в Orinj

Изхода от всеки от простите дилеи се изпраща към: 1) изхода; 2) следващия прост дилей и 3) обратно към входа. Това, че изходния сигнал на всеки прост дилей се изпраща към изхода дава името на този "многоизходен" дилей. Един многоизходен дилей може да се имитира с една многоизходна линия на забавянето, но ще трябва доста работа от потребителя за да се получи един добре звучащ ефект. С тази схема, рядко ще трябват повече от два прости дилея. Ако се добавят повече, особено ако има силна обратна връзка, ефектът ще е прекалено ангажиран.

Всеки малък триъгълник в горната схема е контрола за амплитудата. Така, амплитудата на сигнала, преди този сигнал да се пусне към следващия прост дилей или към изхода, може да се настройва.

Ако в многоизходния дилей в Orinj има само един прост дилей и няма обратна връзка, тогава ефекта става един дилей в Orinj. С един прост дилей и с обратна връзка, ефектът е същия, като ехото в Orinj.

Пример на многоизходния дилей в Orinj

Следното музикално парче съдържа две повторения на един мотив на акустична китара. Първото повторение е както е записано, без многоизходния дилей. Второто повторение използва един многоизходен дилей с два изхода. Първият изход създава един по-пълен звук като използва бързи повторения с 40 ms в левия канал и 60 ms в десния канал. Затихването на изхода е 60% в двата канала и затихването на обратната връзка за този изход е 50% в двата канала. Вторият изход използва по-дълги забавяния за да създаде едно ехо. Забавянията са 500 ms и затихванията са 50% и в двата канала. Забавянето на главната обратната връзка е 300 ms вляво и 200 ms вдясно за малко подскачане, със 60% затихване и в двата канала. Обратната връзка е ограничена до три повторения във всеки от каналите и максималният брой на повторенията на сигнала във всички канали заедно е 50. Същият ефект може да се получи приблизително с един дилей and a following echo.

Щракни за да чуеш този пример с многоизходното ехо.

Свири примера с много изходното ехо

Работа с многоизходния дилей в Orinj

Многоизходният дилей може да бъде приложен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Многоизходен дилей (Orinj Multitap Delay) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Многоизходен дилей (Orinj Multitap Delay) в менюто.

Ще видиш един прозорец с трите раздела, които са показани по-долу. Когато този прозорец се покаже, многоизходния дилей в Orinj вече е добавен. Определи параметрите на дилея и щракни върху Close. Параметрите са описани по-долу.

Параметри в многоизходния дилей в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как да използваш контролите за името на ефекта (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets), подминаването (Bypass) и заключването на каналите (Lock channels). Останалите контроли на многоизходния дилей в Orinj са описани тук:

Прозорец за многоизходния дилей в Orinj – раздел за забавянията

 • Изреждане на простите дилеи (Tap list box): Тази кутия показва простите дилеи в многоизходния дилей. Когато добавяш прости дилеи, те ще се показват тук с имената "Tap 1", "Tap 2" и така нататък. Използвай тази кутия за да избереш простият дилей, чийто параметри искаш да промениш с контролите в този прозорец.
 • Бутон Добави (Add button): Щракни на този бутон за да добавиш един прост дилей. Всеки нов прост дилей ще бъде добавен накрая на поредицата от прости дилеи в многоизходния дилей.
 • Бутон Махни (Remove button): Щракни на този бутон за да махнеш простия дилей, който е избран в кутията, която показва всички прости дилеи.
 • Бутон Нагоре (Up button): Щракни на този бутон за да преместиш простия дилей, който е избран в кутията с всички прости дилеи, нагоре и към началото на поредицата от прости дилеи в многоизходния дилей.
 • Бутон Надолу (Down button): Щракни на този бутон за да преместиш простия дилей, който е избран в кутията с всички прости дилеи, надолу и към края на поредицата от прости дилеи в многоизходния дилей.
 • Ляво забавяне (Left delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето между входния сигнал и забавения сигнал в левия канал за избрания прост дилей. Забавянето е в милисекунди (ms) и може да е между 0 ms и 1000 ms (1 секунда).
 • Ляво затихване към изхода (Left tap decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на забавения сигнал в левия канал за избрания прост дилей. Това е затихването, което ще бъде приложено към сигнала, който отива директно към изхода на многоизходния дилей. Затихването е между 0% и 100%, където 100% означава, че няма затихване (забавеният сигнал е със същата амплитуда, както входния сигнал) и 0% означава пълно затихване (амплитудата на забавения сигнал е нула).
 • Ляво затихване към следващия дилей (Left feed decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на сигнала в левия канал, който е изпратен към следващия прост дилей. Тези контроли ще са недостъпни, ако работиш с последния прост дилей в многоизходния дилей, но са позволени за всички останали прости дилеи.
 • Дясно забавяне (Right delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето между входния сигнал и забавения сигнал в десния канал за избрания прост дилей.
 • Дясно затихване към изхода (Right tap decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на забавения сигнал в десния канал за избрания прост дилей.
 • Дясно затихване към следващия дилей (Right feed decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на сигнала в десния канал, който е изпратен към следващия прост дилей.

Прозорец за многоизходния дилей в Orinj – раздел за обратната връзка

 • Ляво забавяне (Left delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето, което е приложено към изходния сигнал в левия канал, преди този сигнал да бъде пуснат обратно във входа.
 • Ляво затихване (Left decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на изходния сигнал в левия канал, преди този сигнал да бъде пуснат обратно във входа.
 • Дясно забавяне (Right delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването, което е приложено към изходния сигнал в десния канал, преди този сигнал да бъде пуснат обратно във входа.
 • Дясно затихване (Right decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на изходния сигнал в десния канал, преди този сигнал да бъде пуснат обратно във входа.
 • Максимум повторения в левия канал (Left maximum repetitions): Използвай тази контрола за да определиш максималния брой пъти, които изхода от левия канал ще бъде пуснал обратно към входа.
 • Максимум повторения в десния канал (Right maximum repetitions): Използвай тази контрола за да определиш максималния брой пъти, които изхода от десния канал ще бъде пуснал обратно към входа.
 • Обърни левия канал (Left invert): Щракни на тази кутия за да обърнеш фазата (да обърнеш сигнала отгоре надолу) на изхода в левия канал.
 • Обърни десния канал (Right invert): Щракни на тази кутия за да обърнеш фазата на изхода в десния канал.

Прозорец за многоизходния дилей в Orinj – раздел за импулсите

 • Графика на импулсите (Impulse graph): Тази графика показва разпределението на всички повторения в левия и десния канал.
 • Максимален брой на импулсите (Maximum impulses): Използвай тази контрола за да определиш максималния брой на повторенията на оригиналния сигнал в многоизходния дилей.

Виж Orinj Ефекти за още бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как да използваш кутиите и плъзгачите, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за лявото забавяне), как да прилагаш ефекти върху моно и стерео вълни и как да използваш ефекти по времето на свиренето. Параметрите за левия и десния канал са отделни, тъй като различни интересни ефекти могат да бъдат създадени ако забавянето в двата канала е различно (например, можеш да създадеш впечатлението, че сигнала скача от един канал в другия). Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дилей за още информация за различните видове ефекти с дилей при работата с аудио сигнали.

Сух и мокър микс

Многоизходният дилей в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и забавения сигнал. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.