Ултрасферичен прозорец

Коефициентите на ултрасферичния прозорец се дават от формулата

$$a_0(m)=\frac{1}{N}(C_{N-1}^\mu (x_0)+2 \sum_{n=1}^{\frac{N-1}{2}} (C_{N-1}^\mu (x_0 \cos(\frac{\pi \, n}{N}) \cos(\frac{2 \pi \, n \, m}{N}))))$$ $$m=-\frac{N-1}{2}, -\frac{N-1}{2}+1, …, \frac{N-1}{2}$$ $$a(k)=\frac{a_0(k-\frac{N-1}{2})}{a_0(0)}, k=0, 1, …, N-1$$

където N е дължината на филтъра, μ и x0 са константи, които контролират колко бързо краищата на прозореца затихват (обикновено, μ ≥ 1 и x0 ≥ 1) и CμN са ултрасферичните полиноми, които също така се наричан полиноми на Гегенбауер, определени от рекурсията

$$C_0^\mu (x)=1$$ $$C_1^\mu (x)=2\,\mu \, x$$ $$C_n^\mu (x)=\frac{1}{n} (2(n+\mu-1)x\,C_{n-1}^\mu (x)-(n+2\,\mu-2) C_{n-2}^\mu (x))$$

a0(k) е един прозорец, който е симетричен спрямо нулата и върхът на който не е 1. a(k) измества този прозорец надясно с (N – 1) / 2 до k=0, 1, …, N – 1 и му променя размера, така че върхът му да е 1. Забележи, че ултрасферичните полиноми имат много други еквивалентни определения. Забележи също, че основната трудност при изчисляването на този прозорец е изчисляването на ултрасферичните полиноми, защото числата, които се получават, могат да са доста големи.

a0(k) всъщност е обратното дискретизирано преобразуване на Фурие на желания амплитуден спектър

$$H(k)=C_{N-1}^\mu (x_0 \cos(\frac{\pi\,k}{N}))$$

за k = 0, 1, …, (N – 1) /2.

Едно друго и еквивалентно определение на прозореца използва

$$a_0(k)=b_{\frac{N-1}{2}-|k|, N-1}^\mu (x_0)$$ $$b_{m,n}^\mu (x_0)=\frac{2\,\mu \, x_0^n}{n-m} (\begin{matrix} \mu+n-m-1 \\ n-m-1 \end{matrix}) \sum_{i=0}^m ((\begin{matrix} \mu+m-1 \\ m-i \end{matrix}) (\begin{matrix} n-m \\ i \end{matrix}) (1-x_0^{-2})^i)$$ $$(\begin{matrix} n \\ m \end{matrix}) = \frac{n!}{m! (n-m)!}$$

Вземи един нискочестотен филтър с ограничен импулсен спектър (FIR) и с дължина N = 101. Следното е ултрасферичния прозорец с μ = 3 и x0 = 1.

Ултрасферичен прозорец

Следното е съответния желан амплитуден спектър (преди нагласяването на размера).

Magnitude function of the ultraspherical window

Ако пробната честота е 2000 Hz и преходната честота на филтъра е 40 Hz, импулсният спектър на филтъра с правоъгълния прозорец (без прозорец) и с ултрасферичния прозорец по-горе е следния.

Импулсен спектър на един нискочестотен филтър със и без ултрасферичния прозорец

Амплитудният спектър на същия филтър е показан на следната графика.

Амплитуден спектър на един нискочестотен филтър със и без ултрасферичния прозорец

С по-голямо μ, страните на прозореца затихват по-бързо и амплитудният спектър на съответния филтър има по-голяма преходна лента и по-добра атенюация в лентата на спиране. Следното е ултрасферичния прозорец с x0 = 1 и при три различни стойности на μ (2, 3 и 4).

Ултрасферичен прозорец при три различни стойности на мю и за определена стойност на x

Съответните амплитудни спектри за същия нискочестотен филтър, който се използва в примера по-горе, са следните.

Амплитуден спектър на един нискочестотен филтър с ултрасферичния прозорец при три различни стойности на мю и за определена стойност на x

Влиянието на x0 е подобно. Следното е ултрасферичния прозорец с μ = 2 и при три стойности на x0 (1, 1.001 и 1.002).

Ултрасферичен прозорец за три различни стойности на x и определена стойност на мю

Съответните амплитудни спектри, изчислени със същия нискочестотен филтър, който се използва в примерите по-горе, са следните.

Амплитуден спектър на един нискочестотен филтър с ултрасферичния прозорец при три различни стойности на x и за определена стойност на мю

Измерения за ултрасферичния прозорец

Следната графика сравнява дискретизираното преобразуване на Фурие на ултрасферичния прозорец (μ = 3; x0 = 1) и на правоъгълния прозорец.

Дискретизирано преобразуване на Фурие на ултрасферичния прозорец

Следното са измеренията на ултрасферичния прозорец (x0 = 1; μ = 2, 3 и 4).

μ 2 3 4
Кохерентна амплитуда 0.68 0.55 0.48
Еквивалентна лента на шума 1.18 1.39 1.57
Загуба при преработката -0.71 dB -1.42 dB -1.96 dB
Загуба на лоба -2.32 dB -1.66 dB -1.30 dB
Загуба при преработката в най-лошия случай -3.02 dB -3.08 dB -3.26 dB
Ниво на най-високия страничен лоб -21.3 dB -27.7 dB -33.3 dB
Спадане на страничните лобове -10.7 dB / octave, -35.4 dB / decade -14.6 dB / octave, -48.6 dB / decade -18.2 dB / octave, -60.5 dB / decade
Главният лоб е -3 dB 1.14 bins 1.34 bins 1.50 bins
Главният лоб е -6 dB 1.56 bins 1.84 bins 2.08 bins
Корелация при застъпването при застъпване от 50% 0.359 0.223 0.138
Амплитудна гладкост при застъпване от 50% 0.684 0.859 0.908
Корелация при застъпването при застъпване от 75% 0.772 0.702 0.632
Амплитудна гладкост при застъпване от 75% 0.914 0.982 0.992

Виж също:
Прозорец

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.