Orinj Работа със сесиите

Orinj версия 7.0.0

Една сесия в Orinj е сбирката от писти, файлове уейв, файлове MIDI, файлове за лупинги, ефекти, настройки за амплитудата и панорамата и други настройки, които заедно създават твоята песен – твоята сесия за запис.

Сесиите са показани и се контролират в изгледа за многопистовата сесия на Orinj. Всичко, което виждаш в този изглед, контролира или сесията, или отделни части от сесията, като например пистите, файловете уейв и ефектите. За да научиш повече за сесиите, виж и Orinj Работа с пистите в сесията, Orinj Работа с парчетата в сесията и Orinj Работа с ефектите.

Създай нова сесия

За да създадеш една нова сесия, щракни на Файл (File) и след това на Нов (New) в меню на многопистовата сесия. Когато направиш това, ще видиш следния прозорец.

Прозорец за формата за аудио

Определи пробната честота и пробната резолюция на твоята нова сесия в прозореца и щракни на OK. Пробната честота и пробната резолюция на сесията са важни, защото всички нови вълни, които са записани в тази сесия, ще бъдат записани с тази пробна честота и с тази пробна резолюция. Всички файлове уейв и лупинг, които вкарваш в твоята сесия, ако имат различна пробна честота и пробна резолюция, ще бъдат превърнати във файлове с пробната честота и резолюция на сесията.

Когато щракнеш върху OK в горния прозорец, текущата сесия, ако има такава, ще бъде затворена и новата сесия ще е готова за работа. Ако работиш със текуща сесия, която не е запазена, първо ще бъде запитан дали да я запазиш, преди тя да бъде затворена и преди новата сесия да бъде отворена.

Виж формата на аудиото в сесията

Ако искаш да видиш пробната честота и пробната резолюция на текущата сесия, щракни на Сесия (Session) след това на Формат на Аудиото (Audio Format) в менюто на Orinj. Ще видиш същия прозорец, който е показан в картинката по-горе, но контролата за пробната честота ще бъде недостъпна.

Форматът на аудиото в сесията – пробната честота и резолюцията – важи за файловете уейв и лупингите в сесията. Новите вълни, които се записват в тази сесия, ще имат този формат. Лупингите и файловете MIDI се смесват във файлове уейв с този формат, когато се използват в сесията.

В Orinj, всички вълни в една сесия трябва да са с една и съща пробна честота (файловете уейв, а и файловете MIDI и лупингите, които са смесени във файлове уейв, когато са вкарани в сесията). Не можеш да промениш пробната честота на една текуща сесия. Ако вкараш един файл уейв с различна пробна честота, този файл ще бъде превърнат в един нов файл уейв с пробната честота на сесията.

Можеш да използваш вълни с различни пробни резолюции. Ако промениш пробната резолюция на сесията и запишеш една вълна, новата вълна ще използва новата пробна резолюция.

Запази сесията

Сесиите могат да бъдат запазени на твърдия диск на компютъра във файл с удължението "kal" (дали ще видиш това удължение зависи от настройките на твоя компютър). Файлът за сесията на твоя твърд диск съдържа всичката информация за сесията, с изключение на самите данни с аудио. Тоест, един файл за една сесия съдържа параметрите на сесията, като например настройките на ефектите, амплитудите на пистите и други, но само сочи към файловете уейв, MIDI и лупингите, които се използват от сесията. Не ги съдържа. Ако например изтриеш един файл уейв, към който сочи твоята сесия, можеш да продължиш да работиш със сесията, но данните с аудио, които са били в този изтрит файл ще бъдат изгубени и няма да можеш да ги използваш в твоята сесия.

За да запазиш сесията, щракни на Файл (File) и след това на Запази (Save) в менюто за многопистовата сесия. Ако сесията никога не е била запазена преди, ще бъдеш запитан да и дадеш име и да избереш папката, в която файла за сесията да бъде запазен.

Ако искаш да запазиш сесията с някакво ново име, което е различно от текущото и име, щракни на Файл (File) и след това на Запази Като (Save As) в менюто за многопистовата сесия.

Отвори една съществуваща сесия

Да отвориш една сесия означава да отвориш файла за тази сесия (един файл с удължението "kal", както е описано по-горе). Когато сесията се отвори, всички файлове уейв, лупинги и MIDI, към които тази сесия сочи, а и всички писти и настройки за уейв, ефекти и други, ще бъдат заредени.

За да отвориш една съществуваща сесия, щракни на Файл (File) и след това на Отвори (Open). Ще бъдеш запитан да намериш сесията (т.е., файла за сесията с удължение "kal"). Намери файла за сесията и го отвори.

Ако сесията е била използвана наскоро, може да е все още в менюто за скорошни файлове под Файл (File) и Скорошни (Recent) в менюто на Orinj. Щракни на Скорошни (Recent) за да видиш дали имаш меню за тази сесия и, ако имаш такова, щракни на него за да отвориш сесията.

Когато отвориш една сесия, ако Orinj не може да намери един файл уейв, един лупинг или един файл MIDI, към който сесията сочи, ще бъдеш запитан да го намериш. Ако не можеш да го намериш и се откажеш да търсиш, този файл ще бъде махнат от сесията.

Избери изходно устройство

Orinj използва само едно изходно звуково устройство (за да свири всички писти; това е различно от входните устройства при записа, по време на който Ornj може да използва различно входно устройство за всяка писта).

За да избереш изходното устройство, към което звуковите данни ще бъдат изпратени по време на свиренето, щракни на Сесия (Session) и след това на Изходно Устройство (Output Device). Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за изходното устройство

Всички достъпни изходни устройства (звукови карти) ще бъдат показани в този прозорец. Обикновено, устройството "primary sound driver" е това устройство, което е определено като основно в твоята операционна система. Избери едно устройство и щракни на OK.

Това изходно устройство е само за свиренето на аудио с проби (уейв и лупинги). Данните MIDI използват изходното устройство за MIDI, което е определено от операционната система и може да се промени там.

Определи темпото и ритъма

За да определиш темпото и ритъма на твоята сесия, щракни на Сесия (Session) и след това на Темпо / Ритъм (Tempo / Time Signature). Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за темпото и ритъма

В този прозорец можеш например да определиш, че твоята песен е в 2/4 и има около 60 четвърт ноти в минута. Ще определиш ритъма, като сложиш 2 в числителя и 4 в знаменателя на ритъма. След това определи темпото, като промениш или броя на четвърт нотите в минута, или дължината на една четвърт нота в милисекунди. Няма значение коя от двете контроли използваш. Ако промениш една от тях, другата ще се промени автоматично. Когато определиш ритъма и темпото, щракни на OK в прозореца.

Забележи, че Orinj не коригира твоят запис за да го направи с правилно темпо. Също така, не е необходимо да определиш темпото и ритъма за да запишеш една песен. Настройката на тези параметри обаче ще направи панела за ритъма най-отгоре в Orinj съвместима с песента и с панела за времето. Това може да направи записа и смесването по-лесно. По-лесно ще бъде да местиш и режеш вълни, защото те ще се "нагаждат" към линиите за времето и ритъма (виж Orinj Работа с парчетата в сесията и Orinj Настройки за още за нагаждането). Ако определиш и ритъма и темпото за всеки от останалите изгледи на Orinj по същия начин (изгледа за единични вълни, изгледа за MIDI и изгледа за лупинги), ще е по-лесно за създаваш файлове MIDI и лупинги със същото темпо.

Забележи, че дължината на една четвърт нота може е доста малка или доста голяма, което не е винаги реалистично. Ако искаш един много бърз ритъм в 4/4, сигурно е по-правилно да определиш един ритъм в 4/8. Orinj позволява големи промени в дължината на една четвърт нота за да направи използването на този прозорец по-лесно.

Свири, спри свиренето, сложи в пауза, превърти

В Orinj има три различни начина на свирене. Можеш да изсвириш твоята сесия от текущата позиция на курсора (вертикалната жълта линия) до края на сесията. Можеш да изсвириш твоята сесия от текущата позиция на курсора до края на екрана. Можеш да свириш една избрана част от сесията в един лупинг.

За да пуснеш сесията да свири, щракни на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свиренето най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Свири (Play) в менюто на Orinj. За да изсвириш само това, което се вижда на екрана, щракни на бутона за свирене на екрана (Бутон за свирене на екрана) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Свири Екрана в менюто на Orinj. Когато курсора за свиренето (вертикалната жълта линия) стигне до края на това, което се вижда на екрана, свиренето ще спре. За да свириш една част от твоята сесия в лупинг, щракни на бутона за свирене в лупинг (Бутон за свирене на лупинг) в лентата за свиренето най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Свири Лупинг (Play Loop) в менюто на Orinj. За да избереш една част от един файл уейв или една часто то сесията, първо щракни на курсора за избиране (Курсор за избиране) в лентата за курсорите най отдолу в Orinj. След това избери част от един файл уейв или от сесията, като натиснеш бутона на мишката върху сесията и започнеш да влачиш мишката наляво или надясно.

За да спреш свиренето, щракни на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Спри (Stop) в менюто на Orinj. Когато спреш свиренето, курсора за свиренето (вертикалната жълта линия) ще се върне там, където свиренето е започнало.

За да направиш пауза на свиренето, щракни на бутона за пауза (Бутон за пауза) в лентата за свиренето най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Пауза (Pause) в менюто на Orinj. След това можеш или да пуснеш свиренето пак, или а го спреш.

За да превъртиш свиренето напред, щракни на бутона за превъртане напред (Бутон за превъртане напред) в лентата за свиренето най-отдолу в Orinj. Свиренето ще започне пак, когато отпуснеш този бутон. Можеш да превърташ напред само по време на свиренето. За да превъртиш до края на сесията, щракни на бутона за превъртане до края (Бутон за превъртане напред до края) или щракни на Сесия (Session) и след това на Превърти До Края (Fast Forward To End) в менюто на Orinj. Можеш да превъртиш до края и по време на свиренето, и когато свиренето е спряно.

За да превъртиш свиренето назад, щракни на бутона за превъртане назад (Бутон за превъртане назад) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj. Свиренето ще започне пак, когато отпуснеш този бутон. Можеш да превърташ само по време на свиренето. За да превъртиш до началото на сесията, щракни на бутона за превъртане до началото (Бутон за превъртане назад до началото) или щракни на Сесия (Session) и след това на Превърти До Началото (Rewind To Start) в менюто на Orinj. Можеш да превърташ до началото и по време на свиренето, и когато свиренето е спряно.

Запиши

За да записваш, следвай тези стъпки.

  • Избери пистата, в която искаш да записваш, като щракнеш на бутона за запис (Бутон за запис) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш да избереш повече от една писта за запис.
  • Избери входно устройства за тази писта. За да избере входно устройство, можеш да щракнеш на бутона за входното устройство (Бутон за входното устройство) вляво на пистата или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Входно Устройство (Input Device) в менюто на Orinj. Ако искаш да записва в повече от една писта, можеш да избереш различни входни устройства за всяка от пистите. Ако избереш едно и също входно устройство за няколко различни писти, тези писти ще запишат едни и същи данни с аудио.
  • Щракни на бутона за запис (Бутон за запис) в лентата за свиренето най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Запиши (Record) в менюто на Orinj.

Смеси

За да смесиш твоята сесия, щракни на Сесия (Session) и след това на Смеси Във Файл (Mix To File) в менюто на Orinj. Orinj ще смеси сесията в един единствен файл уейв и ще зареди този файл в своя изглед за единични вълни. След това можеш да допълнително да променяш този файл, като например му добавиш ефекти.

Както по време на свиренето, по време на смесването, ефектите се прилагат преди настройките за амплитудата и панорамата. Всички моно вълни се превръщат в стерео вълни. Това се прави преди ефектите, за да могат правилно да се използват ефекти, които имат различни настройки за левия и десния канал, като например дилея в Orinj. Заглушените писти няма да се чуват в микса. Ако някои писти са в соло, само тези писти ще се чуят в микса.

Маркери

Виж Orinj Работа с маркерите.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.